Hero Image

Terms & Conditions

Terma dan Syarat ini mengawal akses anda dan penggunaan aplikasi, laman web, produk dan perkhidmatan yg disediakan oleh Roadtax Cekap. Diingatkan agar pengguna meneliti segala terma yang termaktub sebelum menggunakan perkhidmatan kami.
Merujuk kepada "anda" dalam Terma dan Syarat ini bermakna anda, wakil anda dan mana-mana entiti yang diberi mandat untuk mewakili anda dengan mana-mana servis yang berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan kami. Mana-mana rujukan yang dibuat kepada Terma dan syarat ini akan dianggap telah dibuat kepada Roadtaxc Cekap Sdn Bhd.

Tentang Terma Ini

Kami boleh mengubah suai terma ini atau mana-mana terma atau dasar tambahan yang digunakan pada Perkhidmatan untuk, sebagai contoh, mencerminkan perubahan kepada undang-undang atau perubahan pada Perkhidmatan kami. Anda harus melihat Syarat ini apabila anda mengakses Perkhidmatan. Roadtax Cekap berhak untuk meminda mana-mana Terma dan polisinya pada bila-bila masa tanpa sebarang notis terlebih dahulu.

Company

Tentang KamiHubungi Kami

Hubungi Kami

© 2023 Roadtax Cekap & F&A Motors. All rights reserved

FacebookInstagram